Jeśli masz poniższe cechy, jesteś doskonałym kandydatem na rozwój swojej kariery jako Interim Manager:

 • reprezentujesz silne nastawienie na wykonanie zadań i terminowość,
 • potrafisz dostarczać wysokiej jakości pracę i pomysły,
 • posiadasz głębokie doświadczenie w swoim sektorze przemysłu / biznesu i w swojej funkcji,
 • jesteś specjalistą w swojej dziedzinie z udokumentowanymi osiągnięciami,
 • masz doświadczenie w zwiększaniu potencjału firmy, restrukturyzacji, mergerach, etc.,
 • doskonale komunikujesz się z organizacją na różnych jej szczeblach,
 • masz talent w zarządzaniu ludźmi i projektami,
 • masz zdolność do analizy, syntezy, jasnego formułowania planów,
 • potrafisz się dostosować,
 • masz podejście hands-on i roll up sleeves,
 • możesz podróżować i pracować w nieregularnych godzinach,

Wypełnij poniższą, krótką ankietę i prześlij swoje aktualne cv:

If you have the following characteristics, you are a great candidate for the development of your career as an Interim Manager:

 • you have a strong focus on task performance and meeting time schedules,
 • you can provide high-quality work and ideas,
 • you have deep experience in your industry / business sector and in your function,
 • you are a specialist in your field with documented achievements,
 • you have experience in increasing the company’s potential, restructuring, mergers, etc.,
 • you perfectly communicate with the organization at various levels,
 • you have talent in managing people and projects,
 • you have the ability to analyze, synthesize, clearly formulate plans,
 • you can adapt to different environments,
 • you have a hands-on and roll up sleeves approach,
 • you can travel and work at irregular hours,

Complete the following short survey and submit your current CV:

Joanna Nowak
Managing Partner
Executive Search and Operations
Andrzej Trybuś
Partner, Business Development
Executive Search and Interim Management