Przykładowe sytuacje wymagające ingerencji Interim Managera

Czas i szybkość wprowadzania decyzji grają kluczową rolę i decydują o przetrwaniu lub niepowodzeniu firmy. W takich sytuacjach Interim Manager praktycznie w ciągu kilku dni od podjęcia decyzji przez Zarząd może rozpocząć diagnozowanie problemu, przedstawić szybkie cele i zacząć kontrolować sytuację, ponieważ zawsze posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć problem, ocenić jego skalę i współpracować z organizacją.

Zwiększenie wydajności organizacji jest jednym z narzędzi do podnoszenia zysków i pozostania konkurencyjnym wśród coraz mocniejszej i szybko zmieniającej się rywalizacji rynkowej. Czasem jednak firma nie ma odwagi, aby podjąć działania wewnętrzne dla osiągniecia nowych celów i pełnej utylizacji swojego potencjału. Czasem Zarządowi i pracownikom brakuje do tego po prostu czasu. W takim sytuacjach Interim Manager, jako zewnętrzna siła kompetencyjna proponuje niezbędne projekty, nadzoruje ich wdrożenie. Redefiniuje procesy, praktyki i obowiązki pracowników kierując organizację na nowe tory.

Zwiększenie zysku. Firma może generować coraz większe obroty, ale to niekoniecznie oznacza, że jednocześnie generuje coraz większe zyski. Dla nas zysk jest miarą wydajności organizacyjnej i jednocześnie czynnikiem sukcesu lub załamania się firmy w krótszej czy dłuższej perspektywie. Często nie doceniamy sygnałów wskazujących na pogarszającą się sytuację lub niewydajne wykorzystanie zasobów. Niektóre sygnały są ukryte np. w procesach akwizycji, działaniach operacyjnych, odchodzeniu od core-businessu, zdobywaniu nowych rynków czy zarządzaniu konwersją gotówki – wszędzie tam, gdzie od jakiegoś czasu nie było rewizji podjętych decyzji i co może skutkować odejściem od pragmatycznego spojrzenia na zagadnienie.

W takich sytuacjach Interim Manager, który z sukcesem zarządzał porównywalnymi projektami może szybko zminimalizować czy zlikwidować te zagrożenia, współpracując jednocześnie ścisłe z Zarządem i organizacją.

Dopasowanie do nowych wymagań rynku.
W zależności od indywidualnych celów firmy, wymagań rynkowych czy sytuacji przedsiębiorstwa, Interim Manager może czasowo poprowadzić twoją organizację i wdrożyć właściwe i niezbędne zmiany w sposób ustrukturyzowany, nastawiony na cele, przy pełnej kontroli ze strony Zarządu, pamiętając, że często nie ma rozwiązań standardowych.

Jeśli twoja firma to fundusz PRIVATE EQUITY

Ocena potencjału firmy i jej portfolio
Oceniając potencjał firmy, portfolio, zarządzanie oraz działania operacyjne, największym wyzwaniem jest uzyskanie właściwej informacji dla najlepszej ewaluacji jej obecnej i przyszłej możliwej wartości. Interim Manager posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oceni kadrę zarządzającą, procesy operacyjne i inne, wymagane elementy biznesowe. Może także przygotować cały proces zakupu przedsiębiorstwa.

Integrowanie firmy po przejęciu
Interim Manager przygotowuje i wprowadza wymagane procedury, aby dostosować zasoby ludzkie, procesy biznesowe i technologię zgodnie z wizją i strategią. Interim Manager musi posiadać do tych skomplikowanych czynności doświadczenie, pomysłowość i wprowadzać stosowne zmiany z dużą determinacją i szybkością, tak aby jak najszybciej osiągnąć spodziewaną synergię biznesową.

Zmiany w firmie
Interim Manager implementuje niezbędne działania dla poprawy efektywności działania firmy, formułuje i uruchamia rozwiązania zmierzające do osiągania oczekiwanych przez Zarząd zmian. Interim manager wspiera organizację, szkoli lub wymienia kadrę zarządzającą w krótkim okresie czasu.

Sprzedaż firmy
Sprzedając firmę Interim Manager wspiera Zarząd lub właścicieli w całym procesie przygotowawczym tranzycji, współpracuje z kadrą zarządzającą, prawnikami tak by osiągnąć najbardziej optymalny efekt i cenę. Interim Manager kontroluje proces, który przebiega płynnie i według zaplanowanej agendy.

Examples of situations requiring Interim Manager action

The time and speed of entering decisions play a key role and determine the survival or failure of a company. In such situations, Interim Manager can start diagnosing a problem, present quick goals and start controlling the situation within a few days of the Management Board making a decision, because he always has the necessary knowledge and experience to understand the problem, assess its scale and cooperate with the organization.

Increasing organizational efficiency is one of the tools to increase profits and stay competitive in the increasingly stronger and rapidly changing market competition. However, the company sometimes does not have the courage to take internal measures to achieve new goals and fully utilize its potential. Sometimes the management and employees simply lack the time to do so. In such situations, Interim Manager, as an external competence force, proposes necessary projects and oversees their implementation, redefines processes, practices and responsibilities, directing the organization to new sphere.

Increase of profit. A company can generate more and more turnover, but this does not necessarily mean that it simultaneously generates more and more profits. For us, profit is a measure of organizational performance and at the same time a factor in the success of a company in the short or long term. We often underestimate the signs of a worsening situation or inefficient use of resources. Some signals are hidden e.g. in acquisition processes, operational activities, moving away from your core business, winning new markets or managing cash – wherever there has been no review of decisions made for some time and which may result in going away from a pragmatic view.

In such situations, Interim Manager, who successfully managed comparable projects, can quickly minimize or eliminate these threats, while working closely with the Management Board and the organization.

Adjustment to new market requirements. Depending on the company’s individual goals, market requirements or the company’s situation, Interim Manager can temporarily guide your organization and implement appropriate and necessary changes in a structured, goal-oriented manner, with full control from the Management Board, remembering that there are often no standard solutions.

If your company is a PRIVATE EQUITY fund

Assessment of the company’s potential and its portfolio
When assessing a company’s potential, portfolio, management and operational activities, the biggest challenge is to get the right information for the best evaluation of its current and future possible value. An Interim Manager with appropriate qualifications and experience will assess the management, operational processes and other required business elements and can prepare the entire enterprise purchase process.

Integrating the company after the acquisition
Interim Manager prepares and implements the required procedures to adapt human resources, business processes and technology in accordance with the vision and strategy. Interim Manager must have experience, ingenuity for these complicated activities and make appropriate changes with great determination and speed to achieve the expected business synergy as soon as possible.

Changes in the company
Interim Manager implements the necessary actions to improve the company’s efficiency, formulates and launches solutions aimed at achieving the changes expected by the Management Board. Interim manager supports the organization, trains or exchanges management in a short period of time.

Sales of the company
When selling the company, Interim Manager supports the Management Board or owners in the entire preparatory process of the transition, cooperates with the management and lawyers to achieve the most optimal effect and price. Interim Manager controls the process, which runs smoothly and according to the planned agenda.

Joanna Nowak
Managing Partner
Executive Search and Operations
Andrzej Trybuś
Partner, Business Development
Executive Search and Interim Management