Realizując projekty rekrutacyjne metodą Executive Search - pracujemy w oparciu o wysokie standardy etyczne, które zostały przez nas wypracowane i spisane w Kodeksie Etycznym. Standardy te powstały w wyniku wieloletniego doświadczenia oraz doświadczenia naszych konsultantów zdobytego w międzynarodowych agencjach.

Metodologia prowadzenia projektów rekrutacyjnych:
I. Proces poszukiwawczy.

1. Do potencjalnych kandydatów docieramy poprzez poszukiwanie bezpośrednie (direct search), działania networkingowe oraz stosując narzędzia IT. Proces może być wspomagany zasobami naszej bazy kandydatów. Wstępny etap poszukiwań prowadzony jest przez dedykowany zespół konsultantów – researcherów. Trudne projekty rekrutacyjne realizowane są kompleksowo przez Partnerów Zarządzających.

2. Stworzenie modelu kompetencyjnego kandydata jest najważniejszym etapem początkowym współpracy z Klientem. Model określa wymagane kompetencje, cechy i osobowość kandydata oraz dodatkowe elementy.

Model kompetencyjny powstaje po spotkaniu z przyszłym bezpośrednim przełożonym kandydata oraz / lub specjalistą z działu HR.

3. Uzgodnienie obszarów poszukiwawczych: firmy preferowane i off-limits, dzieciny etc.

II. Weryfikacja kandydatów.

1. Wstępna weryfikacja telefoniczna kandydatów wraz z pogłębionym wywiadem (sprawdzenie dostępności kandydata, chęci do zmiany pracy, motywacji, etc.).

2. Spotkania weryfikujące kandydatów do short listy składającej się zazwyczaj z 3 osób. Zdarzają się branże i obszary, w których możliwy jest 1 bądź max 2 kandydatów. Pogłębione wywiady behawioralne prowadzone są przez jednego lub jednocześnie dwóch Partnerów Zarządzających.

Opcjonalnie na życzenie Klienta stosujemy dodatkowe narzędzia obiektywizujące selekcję:

– Testy psychologiczne (wyłącznie testy z akredytacją Pracowni Testów Psychologicznych lub wskazane przez Klienta).
– Assessment Center.

III. Zakończenie procesu.

1. Każdorazowo dla short listy kandydatów sprawdzamy referencje od poprzednich pracodawców.
Następnie przygotowujemy profil osobowościowy i zawodowy kandydata (pod katem wymagań stanowiska i środowiska / kultury pracy, współpracy z przyszłym przełożonym oraz współpracownikami).

2. Pośredniczymy i doradzamy w procesie negocjacyjnym z wybranym kandydatem. Wspieramy negocjacje związane z ustaleniem warunków kontraktowych.

Implementing recruitment projects using the Executive Search method - we work on the basis of high ethical standards, which we have developed and written in the Code of Ethics. These standards were created as a result of many years of experience and the experience of our consultants gained in international agencies.

Methodology for conducting recruitment projects:
I. The search process.

1. We reach potential candidates through direct search, networking activities and using IT tools. The process can be supported by the resources of our candidate database. The initial stage of the search is conducted by a dedicated team of consultants – researchers. Difficult recruitment projects are implemented comprehensively by Partners.

2. Creating a competency model of the candidate is the most important initial stage of the cooperation with the client. The model determines the required competences, characteristics and personality of the candidate as well as all additional elements.

The competency model is created after meeting the candidate’s future direct supervisor and/or a specialist from the HR department.

3. Confirming the search areas: preferred and off-limits companies, business sectors etc.

II. Verification of candidates.

1. Initial telephone verification of the candidates along with an in-depth interview (checking the availability of the candidate, willingness to change a job, motivation, other).

2. Meetings verifying candidates for the short list usually consisting of 3 persons. However, there are industries and areas where 1 or max 2 candidates are possible to be presented. In-depth behavioral interviews are conducted by one or two Partners who make the final recomendation.

Optionally, at the client’s request, we use additional tools objectifying the selection:

– Psychological tests (only tests with the accreditation of the Psychological Tests Laboratory or indicated by the client),
– Assessment Center.

III. Search process end.

1. We check references from previous employers for the short list of candidates.
After the they are verified, we prepare the personality and professional profile of the candidate (in reference to the job requirements and the environment / work culture, details of cooperation with the future superior and colleagues).

2. We mediate and advise in the negotiation process with the selected candidate. We support negotiations related to establishing contract conditions.

Joanna Nowak
Managing Partner
Executive Search and Operations
Andrzej Trybuś
Partner, Business Development
Executive Search and Interim Management