Interim Management jest dla twojej firmy idealnym rozwiązaniem.

Interim Management to czasowe zapewnienie dla organizacji zasobów ludzkich, zarządzania i specjalistycznych umiejętności przez wysoko wykwalifikowanych managerów i specjalistów ‘wagi ciężkiej’, posiadających długoletnie, bogate doświadczenie w zarządzaniu w okresie zmiany, restrukturyzacji, wdrażania pilnych i ważnych projektów lub w przypadku kryzysu.

Interim Manager jest wprowadzany również wówczas, gdy zatrudnianie na stałe i zwiększanie headcount’u nie jest konieczne lub nie jest możliwe w krótkim czasie. Ponadto, w organizacji może nie być nikogo kto nadaje się do wymaganych, nowych zadań albo w danym momencie nie może się ich podjąć realizując inne istotne cele dla organizacji.

Interim Manager wnosi ze sobą:
Szerokie doświadczenie operacyjne
Znajomość specyficznej branży, przemysłu, rynku lub kraju
Wymagane, szczególne umiejętności w zadanym obszarze biznesowym
Gwarantowane wysokie kompetencje w dostarczaniu wymiernych rezultatów dla podobnych typów projektów
Szybką dostępność do podjęcia współpracy

Interim management to idealne rozwiązanie przy:
– wprowadzaniu zmian w organizacji,
– zarządzaniu przedsiębiorstwem w kryzysie,
– wdrażaniu pilnych i ważnych projektów wymagających specyficznych kwalifikacji i doświadczenia,
– usprawnianiu efektywności organizacji i zwiększaniu zysku,
– sprzedaży lub zakupie przedsiębiorstwa,
– wdrażaniu procesów post-akwizycyjnych,
– konieczności zachowania ciągłości w sytuacji utraty kluczowych osób w kadrze managerskiej.

Interim Management is the perfect solution for your company.

Interim Management is a temporary provision for the organization of human resources, management and specialized skills by highly qualified managers and ‘heavyweight’ specialists who have many years of extensive experience in management in the period of change, restructuring, implementation of urgent and important projects or in the event of a crisis.
Interim Manager is also introduced when permanent employment and increasing headcount is not necessary or is not possible in a short time. In addition, there may not be anyone in the organization who is suitable for the required new tasks or cannot be undertaken at the moment to achieve other significant goals for the organization.

Interim Manager brings in:
Extensive operational experience
Knowledge of a specific industry, sector, market or country
Required special skills in a given business area
Guaranteed high competence in providing measurable results for similar types of projects
Fast availability to cooperate

Interim management is the perfect solution for:
– introducing changes in the organization,
– business management in crisis,
– implementing urgent and important projects requiring specific qualifications and experience,
– improving organization efficiency and increasing profit,
– the sale or purchase of an enterprise,
– implementing post-acquisition processes,
– the need for continuity in the event of the loss of key people in the managerial staff.

Joanna Nowak
Managing Partner
Executive Search and Operations
Andrzej Trybuś
Partner, Business Development
Executive Search and Interim Management